Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie rekrutacyjne z firmą Auchan Polska Sp. z o.o.

Spotkanie rekrutacyjne z firmą Auchan Polska Sp. z o.o.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza na: Spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielem firmy Auchan Polska Sp. zo.o.   dnia 2 1 . 1 1 .201 8 r. ( środa ) ...

Centrum Wsparcia Imigrantów I Imigrantek

Zakończenie naboru w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  W związku z realizacją projektu w ramach środków z Rezerwy Ministra „A ktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych", Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż nabór wniosków na refundacje stanowisk pracy został zamknięty. Obecnie zawierane są...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych określają przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm. i 1149) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz...

Wykaz informacji grupowych w 4 kwartale 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w czwartym kwartale tego roku organizuje następujące zajęcia: Urząd pracy bez tajemnic - zasady funkcjonowania urzędu, formy wsparcia planowane terminy: 16, 23 oraz 30 październik 2018 20 i 27 listopad 2018 Osoby zainteresowane zajęciami mogą zgłosić chęć...

Zapisy na szkolenie grupowe "ABC Małego Biznesu"

KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim z dniem 15.01.2018 r. rozpoczął zapisy na szkolenie grupowe pn. „ ABC Małego Biznesu" . Szkolenie skierowane jest wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zamierzają podjąć w 2018 r. działalność gospodarczą w...

NABÓR WNIOSKÓW DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA NA BON ZASIEDLENIOWY POWER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zasiedleniowego dla :   3 osób Od dnia...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ RPO

  KOMUNIKAT                     Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuję, iż posiada środki na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) w ramach poddziałania 5.1.1 Regionalny...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW Z REZERWY KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż   zamyka nabór: Wniosków o przyznanie środków rezerwy   Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z uwagi na wyczerpany limit środków.         ...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ PO WER

  KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż z dniem       17 września 2018r. zamyka nabór  na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego , w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z uwagi na wyczerpany...

Zakończenie naboru wniosków na Prace Interwencyjne EFS RPO

KOMUNIKAT  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zamyka z dniem 1 września 2018r.  nabór wniosków w sprawie organizacji  prac interwencyjnych w ramach realizowanego projektu ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1   z uwagi na wyczerpany limit środków.     ...

Materiał informacyjny dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców

Szanowni Państwo,    Zielona Linia przygotowała filmy instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.    Udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.  Linki https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 ...

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Zmiana dot. Inspektora ochrony danych osobowych

INFORMACJA!   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od 26 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana dot. Inspektora ochrony danych osobowych i został wyznaczony do pełnienia funkcji  Inspektora Ochrony Danych Osobowych pan Mateusz Borowski .   W związku z powyższym można się z nim...

UWAGA DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

Refart ds. pośrednictwa pracy informuje, iż w celu zachowania standaryzacji usług związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wniosków na pracę sezonową, obsługa podmiotów odbywać się będzie w godzinach od 07:30 do 14:00. Ponadto informujemy, że nie świadczymy usług ksero. Wszystkie wymagane...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim         informuje, iż z dniem 07.02.2018 r.                             zamknął nabór...

Opłaty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Wysokość opłat w związku ze złożeniem przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 2) przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; 3) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji...

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I ROZLICZENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY W 2018 ROKU

  ROZLICZENIE ZA MIESIĄC:   DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO : DZIEŃ ROZLICZENIA W DNIU : Grudzień   15  styczeń 19 styczeń Styczeń 15  luty   20  luty Luty   15  marca ...

Szukasz pracy ? Straż Graniczna czeka na Ciebie !!

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/nabor-do-sluzby/25614,Nabor-do-sluzby.html Załączniki Nabór do służby w straży granicznej

OPIEKUJESZ SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM CZŁONKIEM RODZINY? SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. informuje, iż istnieje możliwość skorzystania przez opiekunów osób niepełnosprawnych z nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy w codziennych obowiązkach. Wsparcie polega na oddelegowaniu dodatkowej osoby, skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. w ramach prac...

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane  dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów od 2016 roku - dotyczy osób, które otrzymywały stypendium z Funduszu Pracy.

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku zostały zwolnione z podatku...

PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

  PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gdańskim wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim oraz Stowarzyszeniem dla Europy rozpoczyna realizację projektu pt. AFLATOUN-...

BEZPŁATE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKA NA TERENIE GDAŃSKA

Czym jest Karta osoby aktywnie poszukującej pracy?      Mobilność   jest   nieodłącznym   elementem   procesu   poszukiwania zatrudnienia.   Właśnie dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Gdańskim oferuje swoim klientom możliwość skorzystania   z  ...

Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U. Nr 209 poz. 1243/. Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym...

KOMUNIKAT BADANIA

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nie kieruje na badania lekarskie ani nie refunduje kosztów badań lekarskich osobom skierowanym do odbycia stażu. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę