Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA O WYCZERPANIU ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Informuje, iż limit środków finansowych przeznaczonych na realizację działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy   z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 został wyczerpany   ...

ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE RPO

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  z dniem 08.11.2017 r. zamyka nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 z powodu wyczerpania limitu środków...

ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH BONU SZKOLENIOWEGO PO WER

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  z dniem 0 8 .1 1 .2017r. zamyka nabór wniosków na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego ze środków Program u Operacyjn ego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z powodu wyczerpania limitu środków finansowych. ...

Zapytanie ofertowe na szkolenie:„Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E” dla 1 osoby

Znak sprawy: PZ.531.33.2017.MW                                               ...

KOMUNIKAT Bon zasiedleniowy EFS PO WER

W związku z realizacją projektu w ramach działania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż aktualnie posiada środki na 4 bony zasiedleniowe.   Bon zasiedleniowy przysługuje osobie, Na podstawie art. 66n ustawy o promocji...

Zamknięcie naboru na bony stażowe

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza zamknięcie naboru wniosków na bony stażowe z dniem 13 października 2017 roku.  ...

Zakończenie naboru wniosków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż z dniem 13 października  2017 roku, zamyka nabór wniosków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy Więcej informacji można uzyskać w tut. urzędzie pok. nr 14, tel. 55 246 95 31   ...

Nabór wniosków na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 16 października 2017 roku do 23 października 2017 roku   Ogłasza nabór: Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Kwota środków...

Zakończenie naboru wniosków na szkolenia - GRYF

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  z dniem 06.10.2017r. zamyka nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne ze środków Programu Regionalnego GRYF z powodu wyczerpania limitu środków finansowych. ...

Zakończenie naboru wniosków na szkolenia - Rezerwa Ministra

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  z dniem 06.10.2017r. zamyka nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne ze środków Rezerwy Ministra z Programu Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych w Regionach Wysokiego Bezrobocia z powodu wyczerpania limitu środków...

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Pożyczka na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnych studentów, i absolwentów oraz na utworzenie stanowiska pracy z niskim oprocentowaniem, bez prowizji i opłat.

Warsztaty: "Aktywnie poszukuję pracy", "Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką"

III nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia     25.09.2017   ogłasza  III nabór: Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.   Nabór trwa do wyczerpania środków...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów od 2016 roku - dotyczy osób, które otrzymywały stypendium z Funduszu Pracy.

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku zostały zwolnione z podatku...

KOMUNIKAT STAŻE

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż aktualnie nie jest prowadzony żaden nabór wniosków o zorganizowanie stażu. W związku z brakiem możliwości realizacji złożonego wniosku, z uwagi na przekroczenie ramowego okresu realizacji staży w 2017 roku. Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu pracy...

PFRON

PLANUJESZ ZATRUDNIĆ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, ZGŁOŚ SWOJĄ OFERTĘ DO BIURA PFRON Oddział Pomorski PFRON informuje o rozpoczęciu realizacji  pilotażowego programu „PRACA – INTEGRACJA" dla wszystkich zainteresowanych pracodawców, którzy zamierzają zatrudnić osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z...

Nabór na szkolenia indywidualne dla osób powyżej 30 roku życia EFS RPO

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja osób bezrobotnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy W Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków od 01.03.2017 r. do wyczerpania środków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne...

Nabór na szkolenia indywidualne dla osób do 30 roku życia EFS PO WER

KOMUNIKAT W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim(II I )" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków na organizację ...

PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

  PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gdańskim wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim oraz Stowarzyszeniem dla Europy rozpoczyna realizację projektu pt. AFLATOUN-...

Zwroty kosztów dojazdów 2017

INFORMACJA          Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od dnia 01.01.2017r. zwiększa maksymalny limit zwrotu kosztów z tytułu dojazdów do miejsca stażu, pracy, zatrudnienia oraz szkolenia do wysokości 550 zł dla wszystkich osób, którym decyzja zostanie wydana...

Niskooprocentowane pożyczki na zakładanie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim

UWAGA! NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ! Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. „metodą na wnuczka". Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio oszuści udają nawet policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem...

BEZPŁATE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKA NA TERENIE GDAŃSKA

Czym jest Karta osoby aktywnie poszukującej pracy?      Mobilność   jest   nieodłącznym   elementem   procesu   poszukiwania zatrudnienia.   Właśnie dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Gdańskim oferuje swoim klientom możliwość skorzystania   z  ...

POWIERZENIE WYKONANIA PRACY CUDZOZIEMCOM

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 588) istnieje możliwość...

Informacja Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

INFORMACJA STAROSTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY Czym jest informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy? Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych...

Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U. Nr 209 poz. 1243/. Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym...

KOMUNIKAT BADANIA

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nie kieruje na badania lekarskie ani nie refunduje kosztów badań lekarskich osobom skierowanym do odbycia stażu. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę